หมวดหมู่ : PNEUMATIC CONTROL VALVE

คอนโทรลวาล์วลม หรือ Pneumatic Control Valve เป็นวาล์วที่ใช้แรงดันลมอัดในการควบคุมการไหลของของเหลว แก๊ส หรือสารผสมต่างๆ ในระบบท่อ โครงสร้างภายในประกอบด้วยตัวดิปรี (Diaphragm) และสปริงควบคุมสัญญาณลม เมื่อแรงดันลมควบคุมเปลี่ยนแปลง จะทำให้ดิปรีเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง ส่งผลให้วาล์วเปิดหรือปิดและปรับลดการไหลได้ คอนโทรลวาล์วลมมีข้อดีคือการบำรุงรักษาง่าย ความปลอดภัยสูง และสามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย จึงนิยมนำมาใช้ในระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ