Epic 9 เลือกค่า Torque สําหรับ Rack & pinion Pneumatic Actuators Double Acting

หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า เลือกค่า Torque สําหรับ Rack pinion Pneumatic Actuators Double Acting
Download PDF

Table of Contents

วิธีการเลือกค่า Torque มีปัจจัยหลัดดังนี้

  1. ค่า Torque ของวาล์ว
  2. Working Pressure ของท่อ
  3. Safety factor

การหาค่า Torque ของวาล์ว

วาล์วแต่ละผู้ผลิต จะมี Spec ซึ่งจะระบุบ รายละเอียดวัสดุของวาล์วรวมไปถึง ค่า Trque ของวาล์วในแต่ละขนาดอีกด้วย แต่บางผู้ผลิตก็ไม่มีรายละเอียดระบุบในส่วนของ ค่า Torque จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการหาค่า torque ของวลาล์ว นั่นคือ Torque meter สามารถอ่านได้ในบทความนี้

Working Pressure ของท่อ

คือแรงดันภายในระบบท่อที่ใช้งาน สามารถสอบถามหรือหาข้อมูลได้โดยสามารถสอบถามกับเจ้าหน้างานได้ หรือ Spec ของจุดกำเนินแรงดันภายในหน้างาน

Safety factor

Safety factor คือ ปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นการแสดงออกถึงความปลอดภัยในการใช้งานของระบบมากกว่าที่จะต้องใช้สำหรับการโหลดที่ต้องการ ปัจจัยด้านความปลอดภัยมักจะคำนวณโดยกันได้กับหลายอุปกรณ์ภายในโรงงาน

การเลือกค่า Torque สําหรับ Rack & pinion pneumatic actuators

สรุปการเลือกหัวขับให้เหมาะสมกับวาล์ว

Double Acting หลักการเลือกคือจะต้องเลือกค่า Torque ของหัวขับ ให้มีค่ามากกว่าค่า Torque ของวาล์วประมาณ 25% ขึ้นไป

ภาพแสดง ค่า torque Rack & pinion Pneumatic Actuators Double Acting

เมื่อคำนวนค่า torque วาล์ว ได้แล้ว ก็สามารถเลือกหัวขับให้เหมาะสมกับวาล์วได้

torque pneumatic actuator KLQD วาล์วหัวขับลม วาล์วติดหัวขับ ปาโก้เอ็นจิเนียริ่ง

ตัวอย่างวิธีการเลือกหัวขับ : ค่า Torque อย่างน้อยของวาล์วตัวหนึ่ง เท่ากับ 8 Nm ใช้แรงดันลมที่ 6 bar
วิธีการเลือก : ให้เผื่อค่า Safety factor ไว้ที่ 25% = 10 Nm จากนั้นให้ดูค่า Torque ที่ช่อง 6 bar จะพบว่าค่า Torque ที่ครอบคลุมคือ 20 Nm ดังนั้นหัวขับที่เหมาะสมสําหรับวาล์วตัวนี้คือ AT-50