Epic 8 Actuators Direction ทิศทางการหมุนของหัวขับ

หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า Actuators Direction ทิศทางการหมุนของหัวขับ
Download PDF

Table of Contents

หัวขับลมประเภท Rack & Pinion pneumatic actuators สามารถปรับการหมุนได้ท้ังหมด 4 แบบ ดังนี้

วาล์วติดหัวขับ หัวขับลม หัวขับไฟ pneumatic actuator valve ปาโก้เอ็นจิเนียริ่ง
ซึ่งการปรับเปลี่ยนทิศทางการหมุน และปรับค่าองศาการหมุนของ Actuator ควรมีผู้เชี่ยวชาญหรือชำนานการ แนะนำอย่างละเอียด

Rack & Pinion pneumatic actuators สามารถปรับองศาการหมุนของหัวขับได้ เช่น ต้องการเปิดวาล์วค้างไว้ที่ 45 องศา เป็นต้น