Epic 6 ค่า Difference Pressure ของ Butterfly Valve มีผลกับ Torque

หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า ค่า Difference Pressure Valve มีผลกับ Torque
Download PDF

Table of Contents

ค่า Difference Pressure คืออะไร ?

ค่า Difference Pressure เป็นค่าความต่าง ระว่างท่อ 2 ฝั่ง ที่มีวาล์วกั้นอยู่ ซึ่งวาล์วผีเสื้อจะมีผลเป็นอย่างมากเนื่องจากดิสของวาล์วเป็นลักษณะเป็นแผ่นจานดิส ซึ่งจะมีผลโดยตรงเพราะว่าแรงดันของท่อฝั่งปั้มขาเข้าจะมีแรงดัน และฝั่งขาออกจะไม่มีแรงดัน ดังนั้นจะมีค่าความต่าง เรียกว่าค่า Diff ซึ่งจะทำให้แรงบิด หรือทอร์ค มีค่าสูงกว่าวาล์วประเภทอื่นๆ

การเลือกหัวขับเพื่อใช้ควบคุมวาล์วผีเสื้อนั้น จำเป็นต้องนำค่าแรงดันของไหลมาคำนวนค่าหาแรงบิดด้วยเพื่อให้หัวขับทำงานได้มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานและไม่ให้เกิดปัญหาวาล์วเปิดไม่ออก

แรงบิด Pneumatic Actuator KLQD With Butterfly Valve ebro